PODMÍNKY a zásady OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „nařízení GDPR„) je Petr Souček, IČ 119 47 420, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha – Vinohrady, Česká republika, (dále jen: „správce„).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • Adresa: Korunní 2569/108, 101 00 Praha – Vinohrady, Česká republika
 • Email: info@pevepa.cz
 • Telefon: +420 777 500 796

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením GDPR. Správce prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou přísně důvěrné. Správce s těmito údaji nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

5. Správce shromažďuje osobní údaje také prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.pevepa.cz (dále jen „internetové stránky“).

6. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, bez ohledu na to, za jakým účelem dle těchto zásad byly shromážděny. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí s výjimkou dle článku V. odst. 2 níže.

7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR;
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR;
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je zejména:

 • plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, tedy výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem vzniklého na základě poptávky, objednávky, registrace, uzavřené smlouvy, přihlášky a účasti v soutěži a podobně; při odeslání poptávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;
 • plnění zákonných povinností tedy poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

3. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek. Ze strany správce může v souladu s nařízení GDPR docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;
 • po dobu nezbytnou k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle deset let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
 • podílející se na vedení účetnictví (evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • zajišťující služby provozování internetových stránek, webového rozhraní a dalších služeb v souvislosti s provozováním internetových stránek;
 • zajišťující marketingové služby;
 • zajišťující další služby v souvislosti s činností správce.

2. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci za předpokladu, že jsou tito poskytovateli mailingových služeb, cloudových a jiných služeb, které správce využívá v rámci své činnosti.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR, výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 • právo dle čl. 21 nařízení GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení GDPR, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Cookies

1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním internetových stránek nebo, je-li vyžadováno zvláštní potvrzení, tímto potvrzením, vyslovujete svůj souhlas s podmínkami používání souboru cookies.

3. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat správně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní bezodkladně na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2022 a nahrazují tak v plném rozsahu dosavadní podmínky ze dne 1. 10. 2020.